Adatvédelmi- és Adatkezelési szabályzat

A www.jobbagyfeltekes-rajzolas.hu Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzata

Bevezetés

1. Szepes Liliána e.v., mint adatkezelő, a www.jobbagyfeltekes-rajzolas.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint weboldalának és közösségi oldalának látogatóit (továbbiakban ezek együttesen: érintett(ek), felhasználó(k)), hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el.

Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a https://www.jobbagyfeltekes-rajzolas.hu/ weboldalon.

2. Hivatkozva az 1. pontra, a jelen Szabályzat Szepes Liliána e.v. által a www.jobbagyfeltekes-rajzolas.hu weboldalon és weboldal segítségével az érintettek számára nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó, személyesen, telefonon, e-mail-en, valamint a vonatkozó facebook oldalon, és/vagy további más módon, vagy fórumon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

3. Adatkezelő törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és ezért a lehető legérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat, szükség esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem.

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

Jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat szempontjából Adatkezelő:

a) Szepes Liliána e.v.

a. székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi Fejedelem út 81. 4/12.

b. tényleges adatkezelés webcímei (egyben Adatkezelő internetes elérhetőségei):

i. https://www.jobbagyfeltekes-rajzolas.hu/

ii. https://www.facebook.com/jobbagyfeltekesrajztanfolyam. liliana/

c. nyilvántartási szám: 16649332

d. adószám: 65605675-1-32

e. telefonszám: 06305947675

f. e-mail: szepesliliana@gmail.com

b) a Munkatárs, akinek tevékenységével kapcsolatban Szepes Liliána e.v. teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁS

– Érintett vagy Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, példálózó felsorolással élve az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, stb.;

– Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett arcképe, hangja, neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

– Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme van: az önkéntesség, a határozottság, és a megfelelő tájékozottság;

– Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, így a jelen Szabályzat szempontjából Adatkezelő az 1. fejezet a) és b) pontja alapján meghatározott személy;

– Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése, példálózó felsorolással élve (információkérés, ajánlatkérés, szobafoglalás, bejelentkezés, stb.);

– Adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott;

– Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

– Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; a könnyebb érthetőség kedvéért, példálózó felsorolással élve adatfeldolgozás a könyvelési feladatok ellátása;

– Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

– Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

– Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése, így például az adatokat tartalmazó irat ledarálása;

– Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

– Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

– Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

– Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő – az érintett hozzájárulását követően – személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;

– Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában;

– Weboldal: a https://www.jobbagyfeltekes-rajzolas.hu/ portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

– Facebook oldal: a https://www.facebook.com/jobbagyfeltekesrajztanfolyam.liliana/ portálon található oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.

3. A SZABÁLYZAT CÉLJA

1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.

2. Hivatkozva az 3.1 pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

– a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,

– a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.

3. Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az érintett által személyesen, telefonon, e-mail-en, a weboldalon, közösségi oldalon, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat védelemben részesítse, és az érintetek információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az érintettek biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

4. SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2016. augusztus hó 1. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

2. Személyi hatály kiterjed

i. az Adatkezelőre, továbbá

ii. a Munkatársakra, Partnerekre; valamint

iii. azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,

iv. továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

3. Hivatkozva a 2. pont iii. és iv alpontjaiban meghatározottakra, az érintettek személyek köre az alábbiakban kerül meghatározásra. Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik

i. telefonon, vagy a szepesliliana@gmail.com e-mail címre küldött adataikkal, vagy más módon, vagy más fórumon, példálózó felsorolással élve a weboldalon vagy a facebook oldalon keresztül, ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek, az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették vagy megigényelték, vagy

ii. telefonon, vagy a szepesliliana@gmail.com e-mail címre küldött adataikkal, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból – például, mint álláskereső – jelentkeztek az Adatkezelőhöz, vagy

iii. az Adatkezelő szolgáltatásait személyesen igénybe veszik.

4. Az Adatkezelő ezen túlmenően külön adatállományokban kezeli azon személyek adatait is, akik az Adatkezelővel Munkatársi vagy Partneri viszonyban vannak.

5. Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik. Papíralapú adatkezelés esetében Adatkezelő a jelen szabályzattól formailag különálló archiválási szabályzatot is bevezet és működtet, amely a jelen Szabályzat szerinti általános rendelkezéseket kiegészíti, és amelyre a jelen Szabályzat hatálya kiterjed, ezért a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.

5. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

1. Jelen szabályzat rendelkezése valamint az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel.

2. Jelen szabályzat a következő adatkezelési elveket vezeti be kihirdetése napjától, amely elvek kötelező rendelkezések és iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben, amelyeket a jelen szabályzat nem tárgyal.

a. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. – Célhoz kötöttség elve –

b. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges. – Arányosság, szükségesség elve –

c. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

d. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

e. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

f. Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a felhasználói magatartást is, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed, vagy azt a magatartást, amely során – előzetes tájékoztatás után – az érintett az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott tartózkodik.

g. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

h. Az Adatkezelő szolgáltatásaival és az adatkezelés céljával összhangban, az érintett kifejezetten elfogadja azt, hogy személyes adatait az Adatkezelő a Partner(ek) felé továbbíthatja, ha a Partner(eke)t számára előzetesen megnevezte és a Partner(ek) tevékenysége az Adatkezelő érintett számára történő teljesítését elősegíti (adatkezelés célja) és a továbbítás címzettje részéről várható adatkezelési időtartamot az Adatkezelő előzetesen meghatározta.

i. Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

6. AZ ADATKEZELÉSEK ÁLTALÁNOS CÉLJAI

1. Összhangban a jelen szabályzat céljával, az adatkezelések általános céljai a következők:

a. Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, így különösen

i. az érintett, a Munkatárs, a Partner adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz; valamint

ii. az érintett adatok kezelése az érintett irányába a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban;

iii. a Munkatárs adatainak kezelése a szerződéses viszonyából fakadó kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban;

iv. a Partner adatainak kezelése a szerződéses viszonnyal kapcsolatban;

v. Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét szolgáló egyéb adatállományok kezelése;

vi. érintett adatainak továbbítása a Partner irányába, amennyiben az elkerülhetetlen, az érintett irányába történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult;

vii. a Partner adatainak továbbítása az érintett irányába; b. Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;

c. Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése;

d. Adatkezelő szolgáltatásaival, értékesítéseivel kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;

e. az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén az Adatkezelő által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés;

f. az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése.

2. Adatkezelő az egyes adatkezelési tevékenységek meghatározása során pontosan megnevezi az adott egyedi adatkezelési cél(oka)t.

7. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Főszabály az, hogy az adatkezelés jogalapja minden egyes adatkezelési tevékenység esetében (lásd 10. fejezet) az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.

2. Önkéntes hozzájárulását az érintett a jelen Szabályzat elolvasását és megértését követően,

a. a weboldal további használatával, és/vagy

b. a weboldalon keresztül, vagy a közösségi oldal üzenetküldés funkcióját használva, vagy személyesen, vagy e-mail-en, vagy telefonon, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül történő kapcsolatfelvétellel, és/vagy

c. az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében, és/vagy

d. az Adatkezelő felé adott nyilatkozatában adja meg, vagy

e. a mindenkor hatályos jogszabályok és/vagy Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat szerint más módon adja meg.

3. A 2011. évi CXII. törvény 6. § 5. bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
– a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
– a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

4. Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az érintettet – ideértve a Munkatársat és Partnert is – részletesen tájékoztatja a jelen Szabályzatban és egyéb szabályzatokban, amelyek a jelen Szabályzat mellékleteinek tekintendők és ezzel együtt értelmezendők.

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

1. Az adatkezelés időtartama minden adatkezelési tevékenység esetében (lásd 10. fejezet) az érintett kérelme alapján

a. személyes adatainak törléséig, vagy

b. adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig,

c. vagy ilyen rendelkezés hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

d. Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

2. Jelen Szabályzat az egyes adatkezelésekre vonatkozóan az 1. pontban meghatározott időtartamtól eltérő, de jogszabály által megengedett időtartamot is meghatározhat.

9. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy

a. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

b. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Munkatársak ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

c. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

d. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

e. az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

f. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.

g. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

h. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

i. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

j. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális vállalatlánchoz nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.

k. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít, nem ad át.

l. belföldi adatkezelő részére történő adattovábbítás(ok)ról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. m. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

2. Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses Partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

3. Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

10. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK
KÖREI

10.1 Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

1. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul,
általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás. A jelen fejezetben meghatározott személyes adatokat – az egyes alpontokban foglalt kivételekkel – az Adatkezelő a jelen Szabályzat 8.1. szakaszában meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, majd törli, vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 2 munkanapon belül, vagy az érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonásának beérkezésétől számított 2 munkanapon belül törli azokat.

2. Általános szabály, hogy

a. az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.

b. bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg.

c. Munkatárs(ak) az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek nem továbbítja(k), és megtesz(nek) minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

d. bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva: szepesliliana@gmail.com

e. az egyes adatkezelési tevékenység során kötelezően megadandó adatok érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.

10.2 Információ kérése

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

2. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

4. Weboldalon, közösségi oldalon, személyesen, e-mail-en, telefonon vagy más módon, vagy más fórumon keresztül történő információ kérés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti az érintettől, vagy a következő adatok juthatnak az Adatkezelő birtokába:
• név*
• e-mail cím*
• kérdés tartalma*

A *-gal jelzett adatok pontos kitöltése fontos a kapcsolattartáshoz.

5. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett a weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található felületén levő szövegdobozok kitöltésével és a „Küldés” gomb megnyomásával, vagy személyesen, vagy e-mail-en, vagy a facebook oldal üzenetküldés funkcióját használva, vagy telefonon, vagy más fórumon keresztül egyeztethet az Adatkezelő Munkatársával az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.

b. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mailben jutnak el.

c. A Munkatárs az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

10.3 Tanfolyamra történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelő által biztosított szolgáltatásra, a jobb agyféltekés-rajzolás tanfolyamra jelentkezzenek.

2. A tanfolyamra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelő által szervezett tanfolyamra személyes adatainak megadása mellett jelentkezik.

4. Tanfolyamra történő jelentkezés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti az érintettől, vagy a következő adatok juthatnak az Adatkezelő birtokába:
• név*
• e-mail cím*
• telefonszám
• tanfolyam típusa*
• választott tanfolyam helyszíne*
• választott tanfolyam időpontja*
• számlázási cím
• érintett egyéb üzenete

A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

5. Az adatkezelés célja az érintett jelentkezésének Adatkezelő felé történő eljuttatása, annak Adatkezelő részéről történő feldolgozása, az érintett számára részvétel biztosítása választott tanfolyamra a maximális létszám és az üres helyek figyelembevételével, a jelentkezés elfogadásával vagy visszautasításával kapcsolatos és általános kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

d. Az érintett a weboldal „Jelentkezés” menüpontjában található felületén levő szövegdobozok kitöltésével és a „Feliratkozás” gomb megnyomásával, vagy személyesen, vagy e-mail-en, vagy a facebook oldal üzenetküldés funkcióját használva, vagy telefonon, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül jelentkezhet Adatkezelő által szervezett tanfolyamra.

e. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mailben jutnak el.

f. A Munkatárs az érintett jelentkezését feldolgozza és felé – ugyanazon az úton, ahogyan a jelentkezés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – a feldolgozás eredményét eljuttatja; a jelentkezést elfogadja és a tanfolyammal, valamint a tanfolyamdíj megfizetésével kapcsolatos információkat küldi el, vagy a jelentkezést visszautasítja.

g. Amennyiben érintett a tanfolyamdíjat megfizeti, úgy Munkatárs a jelentkezést véglegesíti és a véglegesítésről érintettet – a fenti módon – értesíti.

10.4 Tanfolyamdíj megfizetésével kapcsolatos adatkezelés

1. Érintett, abban az esetben, ha az Adatkezelő által szervezett tanfolyamon részt kíván venni és a tanfolyam díjköteles, a tanfolyam díját megfizeti az Adatkezelő számára.

2. A tanfolyamdíj megfizetése önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett díjköteles tanfolyamon részt kíván venni, és ezért személyes adatainak megadása mellett a tanfolyam díját megfizeti.

4. A kezelt adatok körei:
• név*
• e-mail cím*
• telefonszám
• tanfolyam típusa*
• választott tanfolyam helyszíne*
• választott tanfolyam időpontja*
• számlázási név és cím
• tanfolyam díja

A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

5. Az adatkezelés célja az érintettek által történő tanfolyamdíj megfizetésének lehetővé tétele és ezzel a tanfolyamra történő jelentkezés biztosítása, valamint általános kapcsolattartás.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett a korábbiakban meghatározott módon elküldi jelentkezését az Adatkezelő által szervezett tanfolyamra, amelyet a Munkatárs feldolgozást követően elfogad és a tanfolyamdíj megfizetésével kapcsolatos információkat elküldi az érintett számára.

b. Érintett az információknak megfelelően átutalással, készpénzzel vagy más módon a tanfolyam díját az Adatkezelő számára megfizeti, aki arról a vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti bizonylatot állít ki a számlázási névre és címre.

c. Adatkezelő a jelen Szabályzat általános adatkezelési időtartamtól eltérően, a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat – tehát például a fenti esetben, az érintett nevére kiállított bizonylatot, valamint ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is – legalább nyolc évig köteles olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

10.5 Blog-használat

1. Érintett az Adatkezelő weboldalán elektronikusan elérhető blog-hoz véleményt, megjegyzést írhat a következőkben meghatározott adatainak megadásával párhuzamosan.

2. A blog-használathoz önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által biztosított blog-hoz hozzá kíván szólni személyes adatainak megadásával párhuzamosan.

4. A kezelt adatok köre
• név*
• e-mail cím*
• honlap
• megjegyzés, vélemény

A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

5. Az adatkezelés célja az, hogy az érintett az Adatkezelő blog-jával kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa, továbbá Adatkezelő részéről kapcsolattartás az érintettel (esetleges panasz miatt). 6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett a weboldal „Blog” menüpontjában található felületén levő szövegdobozok kitöltésével és a „Hozzászólás elküldése” gomb megnyomásával eljuttatja az adott blog-gal kapcsolatos véleményét, megjegyzését az Adatkezelő részére. A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

b. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mailben jutnak el.

c. Munkatárs a véleményt, megjegyzést megvizsgálja abból a szempontból, hogy az tartalmaz-e olyan kijelentést, amelynek polgári jogi, vagy büntetőjogi következményei lehetnek (pl. rágalmazás, becsületsértés, uszítás, stb.), vagy hogy a blog szempontjából releváns-e (pl. nem hirdetést, stb.). Amennyiben a Munkatárs a véleményt, megjegyzést megfelelően ítélte meg, úgy az a weboldalra kikerül.

d. Érintett a véleményét, megjegyzését bármikor visszavonhatja, töröltetheti a fenti, általános szabályok szerint.

7. Érintett tudomásul veszi, hogy a blog-ot más érintettek és harmadik személyek is elérhetik, ezért a blog használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a blog-használat során megadott nevet, valamint a bloghasználat során fogalmazott megjegyzést, véleményt más érintettek vagy harmadik személyek is megismerhessék. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő a blog-ban megadott adatokat nem vizsgálja, de elérhetővé teszi, ezért a blog használatáért Adatkezelő felelősséget nem vállal. Ennek megfelelően érintett a blog-ot körültekintően kell, hogy használja.

10.6 Élménybeszámolókkal kapcsolatos adatkezelés

1. Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő igénybe vett szolgáltatásai során szerzett élményeit, tapasztalatait az Adatkezelő weboldalán közzé tegye.

2. Az élménybeszámolókkal kapcsolatos adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és az ezzel kapcsolatos élményeit az Adatkezelő weboldalán meg kívánja osztani a weboldalt látogatókkal.

4. A kezelt adatok köre
• név
• e-mail cím
• élmény, vélemény

5. Az adatkezelés célja az, hogy az érintett az Adatkezelő szolgáltatásaival, különösen tanfolyamával kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa, továbbá Adatkezelő részéről kapcsolattartás az érintettel (esetleges panasz miatt).

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett élményét, véleményét a weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található felületén levő szövegdobozok kitöltésével és az „Elküldöm” gomb megnyomásával, vagy személyesen, vagy e-mail-en, vagy a facebook oldal üzenetküldés funkcióját használva, vagy telefonon, vagy más módon, vagy más fórumon keresztül juttathatja el az Adatkezelő részére.

b. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mailben jutnak el.

c. Munkatárs az élményt, véleményt megvizsgálja abból a szempontból, hogy az tartalmaz-e olyan kijelentést, amelynek polgári jogi, vagy büntetőjogi következményei lehetnek (pl. rágalmazás, becsületsértés, uszítás, stb.), vagy hogy a blog szempontjából releváns-e (pl. nem hirdetést, stb.). Amennyiben a Munkatárs az élményt, véleményt megfelelően ítélte meg, úgy az a weboldalra kikerül.

d. Érintett az élményt, véleményt bármikor visszavonhatja, töröltetheti a fenti, általános szabályok szerint.

7. Érintett tudomásul veszi, hogy az élménybeszámolókat más érintettek és harmadik személyek is elérhetik, ezért kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az élménybeszámoló Adatkezelő számára történő beküldése során megadott utónevet és a vezetéknév első betűjét, valamint az érintett által megfogalmazott véleményt más érintettek vagy harmadik személyek is megismerhessék. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő az élménybeszámolóban megadott adatokat nem vizsgálja, de elérhetővé teszi, ezért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. Ennek megfelelően érintett az élménybeszámoló használatát körültekintően kell, hogy használja.

10.7 Hírlevél küldése

1. Érintett a weboldalon, vagy egyes szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy a weboldalra történő regisztrációkor a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

4. A kezelt adatok köre:
• név*
• e-mail cím*
A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

5. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

6. Hírlevél küldését az Adatkezelő maga teszi meg, külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett hozzájárulásával történik.

8. Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

9. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a szepesliliana@gmail.com e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

10.Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Szepes Liliána e.v., 2660 Balassagyarmat, Rákóczi Fejedelem út 81. 4/12.

11.Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez, az ilyen e-mail címet a következő 15 (tizenöt) napon belül az Adatkezelő törli az adatállományból.

12.Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

13.A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

10.8 Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

1. Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, a https://www.facebook.com/jobbagyfeltekesrajztanfolyam.liliana/ oldalon, valamint más közösségi oldalakon is.

2. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

4. Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
• érintett publikus neve
• publikus fotója
• publikus e-mail címe
• publikus egyéb adata
• érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete
• érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye

5. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

6. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

7. Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

8. Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

9. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

10.Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

10.9 Szerzői jogvédelemmel kapcsolatos kapcsolatos adatkezelés

1. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett, az Adatkezelő által tartott tanfolyam során, valamint tanfolyam előtt és után általa készített rajzok, festmények és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti egyéb szerzői művet a weboldalán, vagy közösségi oldalán nyilvánosságra hozza, az Adatkezelő szolgáltatásainak marketingje céljából.

2. A szerzői mű Adatkezelő által történő nyilvánosságra hozatala az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett tanfolyamot elvégezte, és hozzájárul, hogy a tanfolyam során, vagy a tanfolyam után, vagy a tanfolyam előtt és tanfolyam során/után általa létrehozott szerzői művet vagy műveket az Adatkezelő weboldalán vagy közösségi oldalán nyilvánosságra hozza.

4. A kezelt adatok köre
• név
• lakcím
• e-mail cím
• telefonszám
• a szerzői mű

5. Az adatkezelés célja az, hogy az érintett szerzői művének az Adatkezelő weboldalán és/vagy közösségi oldalán történő nyilvánosságra hozatala és az Adatkezelő szolgáltatásainak marketingje, továbbá kapcsolattartás az érintettel.

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Az érintett kérheti az Adatkezelőtől, vagy az Adatkezelő kezdeményezheti, hogy az érintett a tanfolyam során, vagy a tanfolyam után, vagy a tanfolyam előtt és tanfolyam során/után általa létrehozott szerzői művet, vagy műveket az Adatkezelő oldalán publikálja az Adatkezelő marketingje céljából.

b. Amennyiben az érintett kéri a publikálást, úgy Adatkezelő megvizsgálja a publikálásra szánt szerzői műve(ke)t. Adatkezelő fenntartja a publikálandó szerzői mű kiválasztásának jogát.

c. A kiválasztást követően, az érintett írásban, adatainak megadásával párhuzamosan hozzájárul szerzői művének az Adatkezelő weboldalán és/vagy közösségi oldalán történő ingyenes nyilvánosságra hozatalához.

d. A nyilatkozat vagy szerződés alapján az Adatkezelő a szerzői művet bedigitalizálja és weboldalán és/vagy közösségi oldalán nyilvánosságra hozza.

e. Adatkezelő az érintett, mint szerző nevét és egyéb adatát csak és kizárólag abban az esetben hozza nyilvánosságra, ha ahhoz az érintett a nyilatkozatban vagy (felhasználási) szerződésben kifejezetten hozzájárult.

f. Adatkezelő a nyilatkozatot vagy (felhasználási) szerződést az Archiválási szabályzat szerint letárolja, és a jelen Szabályzatban meghatározott ideig őrzi.

g. A nyilvánosságra hozatal nem érinti az érintett szerzői műre vonatkozó vagyoni és egyéb jogait.

h. A hozzájárulás bármikor visszavonható az Adatkezelő felé történő, ilyen tartalmú bejelentéssel, a fenti általános szabályok szerint.

i. Érintett tudomásul veszi, hogy a nyilvánosságra hozatal az internetes technológia korlátozottsága folytán csak igen korlátozottan vonható vissza, de Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz a nyilvánosságra hozatal visszavonása kapcsán, így az adatokat törli, hozzáférhetetlenné teszi weboldalán és/vagy közösségi oldalán, de a más által készített másolatok vonatkozásában felelősséget nem tud vállalni.

10.10 Munkatársak adatainak nyilvántartása

1. Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, és adatokat átadni az adóhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.

2. A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad. 4. Kezelt adatok köre munkaviszony esetén:
• családi és utónév*
• születési hely
• születési idő*
• anyja neve*
• lakcím*
• adóazonosító jel*
• TAJ szám
• a végzettség, szakképzettség, szakképesítés, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*
• FEOR szám*
• biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
• biztosítás szünetelésének időtartama*
• heti munkaidő*
• bruttó személyi bér*
• nettó személyi bér*
• bankszámlaszám
• személyazonosító igazolvány száma
• telefonszám
• e-mail cím
• érintett személyes képmása
• idegen nyelv tudása
• munkakör, munkaköri leírás
• vezetői megbízások
• gyakornoki idő, vizsga, próbaidő
• fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés
• büntetett előélet
• fizetési fokozat
• tudományos kutatás (publikáció)
• művészeti alkotói tevékenység
• munkában töltött idő
• munkaviszonyba beszámítható idő
• besorolással kapcsolatos adatok
• kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek

5. Kezelt adatok köre egyszerű foglalkoztatás esetén:
• családi és utónév*
• születési hely*
• születési idő*
• anyja neve*
• lakcím*
• adóazonosító jel*
• TAJ szám*
• egyszerűsített munka jellege*
• munkakör megnevezése*
• munkaviszony kezdete és megszűnésének napja*
• alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként)*
• rendes munkaidő
• bruttó személyi alapbér*
• nettó személyi alapbér*
• bankszámlaszám
• munkavégzés helye 6. Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén:
• családi és utónév*
• születési hely*
• születési idő*
• anyja neve*
• lakcím*
• adóazonosító jel*
• TAJ szám*
• jogviszony kezdete*
• FEOR szám*
• biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
• biztosítás szünetelésének időtartama*
• heti munkaidő*
• bruttó megbízási díj *
• nettó megbízási díj*
• bankszámlaszám
• munkavégzés helye

7. Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

8. Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig nyilvántartja. 9. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a. Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.

b. Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.

c. A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Archiválási Szabályzat szerint letárol.

d. Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.

10. Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.

11.Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatinak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg.

12.Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni.

10.11 Weboldal látogatási adatok

I. Hivatkozások és linkek

1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

2. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

II. Cookie-k

3. Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.

4. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg: a. Feltétlenül szükséges cookie-k

i. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.

ii. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

iii. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

b. Funkcionális cookie-k

i. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

c. Célzott cookie-k

i. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

d. Harmadik fél által biztosított cookie-k

i. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

5. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

III. Analitika, Facebook pixel (képpont)

6. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

IV. Facebook remarketing

7. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

V. Google Adwords remarketing

8. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a https://support.google.com oldalon található bővebb információ.

9. Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

10.Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

11.Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

12.Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

11.ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

1. Adatkezelő külön külső adatfeldolgozót, a kiszervezett könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátásán kívül nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel.

2. A megbízott adatfeldolgozó neve és adatai a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében kerülnek meghatározásra.

3. Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

4. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, valamint az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

5. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

6. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

7. Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.

8. Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye meghatározott.

9. Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítással érintett minden adat, az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg.

10.A jelen szabályzat alapján az érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Adatkezelő szerződéses Partnerei számára továbbítsa, hogy az érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást, terméket az Adatkezelő a számára biztosíthassa, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte.

11.Az 5. pontnak megfelelően, Adatkezelő az érintett következő adatait továbbíthatja teljesítési segédjei, mint Partnerei számára:

a. név

b. telefonszám

12.Adatkezelő más számára, továbbá más adatot nem továbbít. 13.Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy érvényre juttassa az adatvédelem elveit és a célnak megfelelő, de a lehető legkevesebb adatot továbbítsa Partnerei irányába.

12.ADATBIZTONSÁG, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ
INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

1. Személyes adat csak a 10. fejezet szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.

2. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.

3. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

4. Ugyancsak gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

5. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzattól tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján is gondoskodhat.

7. Adatkezelő, Munkatársai a jelen Szabályzatban és egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban, munkaköri leírásokban, utasításokban meghatározott, az adatbiztonság magas fokú érvényesülését biztosító rendben kötelesek eljárni.

8. Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről.

9. Adatkezelő, hivatkozva a korábbi pontokban meghatározott feladataira, az adatgazdákkal kapcsolatban a következő szabályozást hozta, amelyet a Munkatársak megismerni és betartani kötelesek.

10.Jelen Szabályzat alapján adatgazda az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott.

11.Az adatgazda a birtokában lévő adatokat a vonatkozó jogszabályok, valamint a mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat előírásainak megfelelően jogosult és köteles kezelni.

12.Adat törlését, zárolását vagy megsemmisítését csak a hozzáférésre jogosult adatgazda végezheti el, és kizárólag abban az esetben, ha meggyőződött arról, hogy annak jogszabályban, a mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatban, vagy egyéb szabályzatban meghatározott feltételei fennállnak. Amennyiben jogszabály, vagy belső szabályzat előírja, az adatok törlésének, zárolásának, vagy megsemmisítésének tényét az azt végrehajtó adatgazdának megfelelően dokumentálni kell, a dokumentálás feladatát ellátja.

13.Az adatgazda köteles a. a munkafolyamatok megfelelő szabályozása, szervezése és feladatinak ellátása útján gondoskodni arról, hogy

i. maradéktalanul érvényesüljenek az adat- és titokvédelmi előírások;

ii. az egyes Munkatársak, Partnerek kizárólag a feladatellátásukhoz szükséges mértékben juthassanak az adatok birtokába; ugyanakkor

iii. adatkezelése során a rendelkezésre állás elve érvényesüljön, vagyis az adatok a hozzáférésre jogosult más adatgazda, vagy harmadik személy számára elérhetőek és felhasználhatóak legyenek, ha azok a feladataik elvégzéséhez szükségesek;

iv. az adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába kerülésének kockázata a lehető legkisebbre csökkenjen; ennek körében például a feladatvégzésével összefüggésben az általa létrehozott, vagy birtokába került, papíron rögzített adatokat (pl. manuálisan kitöltött formanyomtatvány, kinyomtatott Word vagy Excel dokumentum, stb.) köteles megvédeni a jogosulatlan hozzáféréstől, az elveszéstől, a fizikai károsodástól és a megsemmisüléstől. Ennek érdekében az adathordozó dokumentumokat a közvetlen felügyelete alatt, vagy a munkavégzés helyén, illetéktelenek számára nem hozzáférhető, zárt helyen (lezárt fiókban, szekrényben) kell tartania;

v. az adott terület adatkezelési és adatmentési tevékenysége, annak folyamata a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal, továbbá az Adatkezelő szabályzataival összhangban történjen;

b. az elvárható legnagyobb gondossággal eljárni. Ezzel összefüggésben köteles megtenni mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyeket a mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat előír, valamint ezen túlmenően is, mindazt, amit az adott helyzetben az ésszerűség megkövetel;

c. a felhasználói azonosító és a jelszó titkos kezelésére, e feladat teljesítése körében az adatgazda az azonosító és jelszó adatait bármilyen adathordozón csak és kizárólag saját felhasználás céljából rögzítheti, és ez esetben gondoskodnia kell arról, hogy ahhoz rajta kívül senki más ne férhessen hozzá. Az adatgazda az elektronikus adattárolási helyeken rögzített adatokhoz csak a saját hozzáférési jogosultságának keretei között, a saját felhasználói azonosítójával és jelszavával jogosult hozzáférni;

d. az elektronikusan tárolt elveszésének megakadályozása érdekében a kizárólag általa használt adattárolási helyeken lévő adatokról rendszeres időközönként biztonsági mentést végezni, vagy e feladat elvégzéséről rendszeres időközönként értesíteni a rendszergazdát;

14.Amennyiben adatkezeléssel összefüggő ügyben a vonatkozó jogszabályok és/vagy az Adatkezelő szabályzatainak rendelkezéseinek értelmezésével és/vagy alkalmazásával kapcsolatos kérdés merül fel, az adatgazda iránymutatást kérhet az Adatkezelő képviselőjétől, vagy e feladattal megbízott más adatgazdától, Munkatárstól.

15.Az adatgazda az adatkezelésre, adat- és titokvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, továbbá mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat, egy más belső szabályzat, munkaköri leírás, munkáltatói utasítás rendelkezéseinek megszegése esetén a magatartás, vagy mulasztás jellegétől függően

a. büntetőjogi és/vagy

b. polgári jogi és/vagy

c. munkajogi felelősséggel tartozhat.

16.Az adatgazda egyes feladatait a vonatkozó szerződések tartalmazzák, amelyeket a mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat, az SzMSz, munkaköri leírás, munkáltatói utasítás további feladatokkal egészíthet ki.

17.Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

18.Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

a. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

b. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

c. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

d. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

19.Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy

a. az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.

b. gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

c. az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. d. a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek. e. az adatokról biztonsági mentés készül.

20.Az Adatkezelő az adatok kezelése – így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése – az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

21.Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.

22.Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

13.JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a szepesliliana@gmail.com e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.

2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

a. kezelése jogellenes;

b. az érintett kéri;

c. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

4. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

6. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a  kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

8. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

9. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: https://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10.Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

14.EGYÉB RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat 2016. augusztus hó 1. napjától lép hatályba.

Kelt: 2016. augusztus hó 1. nap

Szepes Liliána e.v.


A www.jobbagyfeltekes-rajzolas.hu Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatának I. sz. Melléklete

Hivatkozva az Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat 11. fejezet 1-2. pontjaiban meghatározottakra, Adatkezelő ezúton értesíti és tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő kiszervezett könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátásával megbízott adatfeldolgozója:

Név: AND-ER KORREKT Kft.

Székhely: 3170 Szécsény, Felszabadulás tér 2/ A . fszt. 1.

Adószám: 14382125-2-12

Cégjegyzékszám:  Cg. 12-09-005715

Képviseli: Szikora Józsefné


Adatkezelés nyilvántartási számok:

NAIH -105724/2016

NAIH – 105723/2016

NAIH – 105726/2016

NAIH – 105725/2016

NAIH – 101259/2016


Kelt: 2016. augusztus hó 1. nap

Szepes Liliána e.v.